Taisyklės

I. GINKLŲ NAUDOJIMO ŠAUDYKLOJE  TVARKA
 
1. Šaudymai šaudykloje  vykdomi prižiūrint šaudymo vadovui (instruktoriui). Asmenys, norintys šaudyti šaudykloje, privalo žinoti šaudyklos bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus.
2. Ugnies linijoje šaudymo metu leidžiama būti tik šaudymo vadovui, instruktoriams ir šaudantiems asmenims.
3. Vienu metu ugnies linijoje galima šaudyti tik iš tos pačios rūšies ginklų.
4. Visas komandas šaudykloje duoda tik šaudymo vadovas (instruktorius).
5. Visų rūšių šaunamieji ginklai, įnešami į ugnies liniją, išnešami iš jos, turi būti neužtaisyti, be šovinių dėtuvės, įdėti į dėklą, rankinę ar kitus jiems gabenti pritaikytus daiktus.
6. Pertraukose tarp šūvių asmuo gali padėti ginklą (paleisti jį iš rankų) tik nukreipęs vamzdį į taikinių pusę ir tik tada, kai išimti šoviniai ar dėtuvė. Revolveris padedamas tik atlenkus į šoną būgnelį arba perlaužtas.
7. Ginklas iš ugnies linijos gali būti išneštas tik leidus šaudymo vadovui arba instruktoriui.
8. Jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas, susidarius pavojingai situacijai, ugnies zonoje atsiradus žmogui, šaudymo vadovas arba instruktorius privalo nedelsdamas duoti komandą nutraukti šaudymą.
9. Asmuo, išgirdęs duotą komandą - nutraukti šaudymą arba iššovęs paskutinį šūvį, turi nedelsdamas išimti dėtuvę iš ginklo, šovinius iš vamzdžio (iš revolverio būgnelio) ir nepalikęs savo pozicijos, parodyti šaudymo vadovui arba instruktoriui ginklą su atitraukta spyna, kad šaudymo vadovas arba instruktorius galėtų įsitikinti, jog ginklas neužtaisytas. Prie taikinių einama ginklą palikus ugnies linijoje arba jį įdėjus į dėklą. Ginklų, paliktų ugnies linijoje, vamzdžiai nukreipiami į taikinių pusę.
10. Šaudykloje draudžiama:
10.1. Šaudyti iš netvarkingų ginklų;
10.2. taikytis į taikinius ar kitus daiktus nesant ugnies linijoje;
10.3. šaudyti arba užtaisyti ginklą ugnies linijoje be šaudymo vadovo ar instruktoriaus  leidimo (komandos);
10.4. ugnies linijoje nukreipti ginklą nesaugia kryptimi;
10.5. liesti padėtą ginklą, kada ugnies zonoje yra žmonių;
10.6. laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu ginklas nėra nukreiptas į taikinį ar nėra tiesioginio ginklo naudojimo poreikio;
10.7. be priežiūros palikti užtaisytą ginklą;
10.8. liesti svetimą ginklą be savininko sutikimo;
10.9. šaudyti į kitiems asmenims skirtus taikinius;
10.10. išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;
10.11. šaudyti į kitus daiktus, išskyrus taikinius;
10.12. naudoti ginklą ne pagal paskirtį;
11. Nutraukus šaudymą (dėl bet kokių priežasčių) visų asmenų turimi ginklai turi būti neužtaisyti. Juos užtaisyti galima tik gavus šaudymo vadovo arba instruktoriaus leidimą (komandą).
12. Šaudykloje gali būti leidžiama šaudyti fiziniams ir juridiniams asmenims iš jiems priklausančių nuosavybės teise ginklų ir naudojant jiems priklausančius šaudmenis. Šaudymo vadovas privalo sutikrinti asmens leidime, patvirtinančiame teisę laikyti ar nešioti ginklą, nurodytus ginklo duomenis su jo pateiktu ginklu (pateiktais šaudmenimis) ir tik tada, jei duomenys atitinka, leisti šaudyti iš šio ginklo arba naudoti pateiktus šaudmenis leidimą pateikusiam ar kitam asmeniui, taip pat ir neturinčiam leidimo, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis ginklą, jeigu ginklą perduodantis asmuo yra šalia asmens, kuriam laikinai perduodamas naudoti ginklas.
 
 
II. ŠAUDYMO VADOVO TEISĖS IR PAREIGOS
 
13. Šaudymo vadovas šaudykloje kontroliuoja ir atsako už tai, kad būtų tiksliai laikomasi nustatytų ginklų naudojimo tiruose ar šaudyklose tvarkos reikalavimų. Jo nurodymus privalo vykdyti visi šaudantys asmenys ir instruktoriai.
14. Šaudymo vadovas privalo:
14.1. prieš pradedant šaudymo pratybas:
14.1.1. patikrinti taikinių bei kitų su šaudymu susijusių įrenginių tinkamumą naudoti ir jų patikimumą šaudant;
14.1.2. pravesti saugaus elgesio su ginklais instruktažą;
14.1.3. paskirti užduotis šaudymo instruktoriams.
14.2. šaudymo metu:
14.2.1. vadovauti šaudymui pratyboms ir organizuoti šaudymo rezultatų apskaitos tvarkymą;
14.2.2. duoti pavedimus instruktoriui ir komandas šauliams (,,užtaisyti“, ,,ugnis“, ,,ginklus apžiūrai“), užtikrinančias saugų šaudymą;
14.2.3. organizuoti tvarkos palaikymą šaudykloje, prireikus taikyti papildomas priemones šaudymo saugumui užtikrinti;
14.2.4. stebėti, kad ugnies linijoje be šaudančių asmenų nebūtų pašalinių;
14.2.5. esant būtinumui tikrinti kiekvienos baigusios šaudyti pamainos asmenų ginklus, kad jie nebūtų užtaisyti;
14.2.6. kam nors pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms, duoti komandą nutraukti šaudymą;
14.2.7. kilus įtarimui, kad asmuo yra neblaivus, apsvaigęs, neleisti dalyvauti pratybose, informuoti policijos įstaigą apie neblaivų asmenį su ginklu.
14.3. baigus šaudyti:
14.3.1. esant būtinumui patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šaudmenų;
14.3.2. baigus pratybas, pranešti apie tai šaudyklos vadovui.
 
III. ŠAUDYMO INSTRUKTORIAUS PAREIGOS  
 
15. Šaudymo instruktorius privalo:
15.1. Prieš šaudymo pratybas:
15.1.1. supažindinti asmenis su atliekamų pratimų sąlygomis, eiga, saugos reikalavimais; 
15.1.2. suskirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems laukimo vietą;
15.1.3. nustatyti:
15.1.3.1. pradinę liniją – pamainos rikiuotės ir pasirengimo šaudyti vietą;
15.1.3.2. šaudymo vietą – (,,ugnies linija“) šaudybos pratimo (-ų) atlikimo vietą;
15.1.3.3. ginklo ištraukimo vietą – plotas, kuriame galima praktikuotis, kaip ištraukti ginklą, atlikti šaudymo pratimus be šovinio ir t.t. Šiame plote draudžiama užtaisyti ginklą (koviniais ir mokomaisiais šoviniais).  Asmenys, esantys šiame plote, negali turėti šovinių.
15.2. Vykdant pratybas be šūvio:
15.2.1. patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir dėtuvės būtų be šovinių;
15.2.2. pratybų metu dirbti su asmenimis ginklo ištraukimo vietoje;
15.3. Vykdant praktinius šaudymus:
15.3.1. atliekant  praktinius šaudymo pratimus būti paskirtoje šaudymo vietoje;
15.3.2. užtikrinti saugaus elgesio taisyklių laikymąsi pratybų metu;
15.3.3. nuolat kontroliuoti šaulių elgesį su ginklais;
15.3.4. kam nors pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms, transporto priemonėms ar gyvūnams, nedelsiant duoti komandą nutraukti šaudymą;
15.4. Baigus šaudymą:
15.4.1. patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šaudmenų;
15.4.2. supažindinti asmenis su rezultatais ir padarytomis šaudymo klaidomis;
16. Pažeidus šauliui saugaus elgesio taisykles su ginklu, šaudymo instruktorius nedelsiant privalo sustabdyti šaudymo pratybas, apie tai pranešti šaudymo vadovui.
 
IV. ŠAUDYMO VADOVO  (INSTRUKTORIAUS) veiksmai INCIDENTO ATVEJU
 
17. Incidento atveju šaudymo vadovas (instruktorius)  privalo nutraukti šaudymo pratybas.
18. Suteikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam ir organizuoja visavertę medicininę pagalbą.
19. Informuoja šaudyklos savininką.
20. Užtikrina incidento vietos apsaugą.
21. Neleisti ardyti, valyti ginklo, dėl kurio įvyko incidentas.
 
V. ŠAULIO TEISĖS IR PAREIGOS
 
22. Šaulys privalo:
22.1. išklausyti ir laikytis saugaus elgesio su ginklu instruktažą ir šių taisyklių reikalavimus;
22.2. vykdyti visus šaudymo vadovo ir instruktorių reikalavimus,  susijusius su šaudymo pratybomis;
22.3. šaudymo metu už ugnies linijos pastebėjęs asmenis, nedelsdamas nutraukti šaudymą ir duoti komandą ,,STOP! NUTRAUKTI UGNĮ!“;
22.4. tausoti šaudyklos  įrangą ir su ja elgtis atsakingai;